LPEU/2023/274 *COM(2023)234 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o boji proti korupcii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV a Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)234
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
ÚOOPČ (Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Z obsahu návrhu smernice explicitne vyplýva, že sa rozlišuje medzi prevenciou a represiou vo vzťahu ku korupcii. Podľa § 13 ods. 2 kompetenčného zákona MS SR pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného. Zákonná kompetencia ÚV SR je výlučne preventívneho charakteru, nie represívneho – teda ÚV SR nepripravuje právnu úpravu trestných činov korupcie podľa Trestného zákona. Táto kompetencia patrí výlučne MS SR. Dovoľujeme si navrhnúť, aby vzhľadom na povahu materiálu, bol gestorom: MS SR a spolugestori: ÚV SR; MV SR a Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vzhľadom na čl. 22 návrhu smernice - ochrana osôb, ktoré nahlasujú trestné činy alebo pomáhajú pri vyšetrovaní).
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/274

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.05.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: 02.06.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.06.2023
Ukončenie štádia: 05.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.06.2023
Ukončenie štádia: 06.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚOOPČ (Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)