LPEU/2023/270 *COM(2023)217 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o detergentoch a povrchovo aktívnych látkach a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a zrušení nariadenia (ES) č. 648/2004

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)217
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Orgány štátnej správy na úseku detergentov a povrchovo aktívnych látok je potrebné v rozsahu spolugestorov doplniť o MF SR, keďže článok 21 návrhu nariadenia sa týka pôsobnosti colných orgánov.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/270
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.04.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: 01.06.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.06.2023
Ukončenie štádia: 01.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.06.2023
Ukončenie štádia: 01.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.06.2023
Ukončenie štádia: 04.07.2023