LPEU/2023/255 COM(2023)192 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o kódexe Únie o liekoch na humánne použitie a o zrušení smernice 2001/83/ES a smernice 2009/35/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)192
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/255

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.04.2023
Ukončenie štádia: 14.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 19.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)