LPEU/2023/232 COM(2023)227 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o opatrenia včasnej intervencie, podmienky pre riešenie krízovej situácie a financovanie opatrení na riešenie krízo...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)227
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Riadne predbežné stanovisko
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/232
Dátum začiatku MPK: 04.09.2023
Dátum konca MPK: 08.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.04.2023
Ukončenie štádia: 07.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia: 04.09.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2023
Ukončenie štádia: 09.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)