LPEU/2023/19 COM(2023)31 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskej štatistike obyvateľov, domov a bytov, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 862/2007 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 763/2008 a (EÚ) č. 1260/2013

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)31
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nutnosť vytvorenia stanoviska v určenom termíne.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/19
Dátum začiatku MPK: 27.07.2023
Dátum konca MPK: 02.08.2023
Dátum ukončenia procesu: 12.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.01.2023
Ukončenie štádia: 23.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.01.2023
Ukončenie štádia: 24.01.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.01.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.07.2023
Ukončenie štádia: 27.07.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.07.2023
Ukončenie štádia: 03.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.08.2023
Ukončenie štádia: 12.09.2023