LPEU/2023/161 COM(2023)147 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 a nariadenie (EÚ) 2019/942 s cieľom zlepšiť ochranu Únie pred manipuláciou s trhom na veľkoobchodnom trhu s energiou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)147
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/161
Dátum začiatku MPK: 05.05.2023
Dátum konca MPK: 19.05.2023
Dátum ukončenia procesu: 14.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.03.2023
Ukončenie štádia: 28.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.03.2023
Ukončenie štádia: 28.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.03.2023
Ukončenie štádia: 05.05.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.05.2023
Ukončenie štádia: 20.05.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.05.2023
Ukončenie štádia: 14.06.2023