LPEU/2023/160 COM(2023)148 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/943 a (EÚ) 2019/942, ako aj smernice (EÚ) 2018/2001 a (EÚ) 2019/944 s cieľom zlepšiť koncepciu trhu s elektrinou v Únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)148
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/160
Dátum začiatku MPK: 03.05.2023
Dátum konca MPK: 17.05.2023
Dátum ukončenia procesu: 14.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.03.2023
Ukončenie štádia: 28.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.03.2023
Ukončenie štádia: 28.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.03.2023
Ukončenie štádia: 03.05.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.05.2023
Ukončenie štádia: 18.05.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.05.2023
Ukončenie štádia: 14.06.2023