LPEU/2023/14 *COM(2023)32 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Využitie talentov v regiónoch Európy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)32
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MŠVVŠ SR upozornilo na dohodu s MIRRI SR, na základe ktorej by tento dokument vzhľadom na niektoré aspekty návrhu mal ísť do gestorstva MIRRI SR, pričom MŠVVŠ SR by ostal v pozícii spolugestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/14
Dátum ukončenia procesu: 12.05.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.01.2023
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 12.05.2023