LPEU/2023/115 COM(2023)98 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1009, pokiaľ ide o digitálne označovanie EÚ produktov na hnojenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)98
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/115
Dátum začiatku MPK: 29.09.2023
Dátum konca MPK: 12.10.2023
Dátum ukončenia procesu: 17.10.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia: 25.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia: 27.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 29.09.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.09.2023
Ukončenie štádia: 13.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023