LPEU/2023/112 *COM(2023)94 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o opatreniach na zníženie nákladov na zavádzanie gigabitových elektronických komunikačných sietí a o zrušení smernice 2014/61/EÚ (akt o gigabitovej infraštruktúre...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)94
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Potreba doplniť spolugestorstvo.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/112
Dátum začiatku MPK: 28.04.2023
Dátum konca MPK: 15.05.2023
Dátum ukončenia procesu: 09.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.02.2023
Ukončenie štádia: 22.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.03.2023
Ukončenie štádia: 28.03.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.03.2023
Ukončenie štádia: 28.03.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.03.2023
Ukončenie štádia: 04.04.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 27.04.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2023
Ukončenie štádia: 16.05.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.05.2023
Ukončenie štádia: 09.06.2023