LPEU/2022/89 COM(2022)61 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Plán pre kritické bezpečnostné a obranné technológie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)61
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/89

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 24.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 25.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)