LPEU/2022/775 COM(2022)748 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)748
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/775
Dátum ukončenia procesu: 08.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia: 02.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2023
Ukončenie štádia: 06.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.02.2023
Ukončenie štádia: 08.03.2023