LPEU/2022/773 *COM(2022)732 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)732
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Určenie spolugestorstva vo vzťahu k MPSVR SR a MŠVVŠ SR sa vo vzťahu k predmetu právnej úpravy navrhovanej novely smernice javí ako nadbytočné.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/773
Dátum začiatku MPK: 28.02.2023
Dátum konca MPK: 13.03.2023
Dátum ukončenia procesu: 27.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.01.2023
Ukončenie štádia: 27.01.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.01.2023
Ukončenie štádia: 30.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.01.2023
Ukončenie štádia: 02.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.02.2023
Ukončenie štádia: 28.02.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.02.2023
Ukončenie štádia: 14.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.03.2023
Ukončenie štádia: 27.03.2023