LPEU/2022/754 *COM(2022)721 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o poplatkoch a platbách splatných Európskej agentúre pre lieky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 297/95 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 658/2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)721
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: ÚNMS SR sa nejaví byť dotknuté návrhom právne záväzného aktu EÚ. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 sa mení v rozsahu, ktorý nespadá do pôsobnosti ÚNMS SR. Spolugestorstvo ÚNMS SR navrhujeme vypustiť.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/754
Dátum začiatku MPK: 28.02.2023
Dátum konca MPK: 13.03.2023
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia: 14.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.12.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 19.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia: 28.02.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.02.2023
Ukončenie štádia: 14.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.03.2023
Ukončenie štádia: 20.04.2023