LPEU/2022/736 COM(2022)695 Návrh NARIADENIE RADY o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)695
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/736
Dátum začiatku MPK: 26.01.2023
Dátum konca MPK: 08.02.2023
Dátum ukončenia procesu: 12.05.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 20.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia: 22.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia: 28.12.2022
Vlastník aktivity: Malovcova, Luciana, JUDr.
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.12.2022
Ukončenie štádia: 26.01.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.01.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 12.05.2023