LPEU/2022/735 *COM(2022)688 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o normách pre subjekty pre rovnaké zaobchádzanie v oblasti rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi a rovnosti príležitostí pre ženy a mužov v otázkach zamestna...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Súvisiaci proces: Riadne predbežné stanovisko k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách pre subjekty pre rovnaké zaobchádzanie v oblasti rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi a rovnosti príležitostí pre ženy a mužov v otázkach zamestnávania a povolania
Akt EÚ: COM(2022)688
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: *Smernice v oblasti rovnakého zaobchádzania sú transponované do "zberného" zákona, ktorým je zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. Gestorom tohto vnútroštátneho predpisu je MS SR, rovnako ako je gestorom zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov, ktorého právna úprava (pomoc obetiam, vydávanie odborných stanovísk, zastupovanie a pod.) má presah na práva a povinnosti vyplývajúce z návrhu právne záväzného aktu EÚ. Navrhujeme určiť za gestora MS SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/735

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 19.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)