LPEU/2022/73 COM(2022)39 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvody, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)39
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/73
Dátum začiatku MPK: 28.03.2022
Dátum konca MPK: 08.04.2022
Dátum ukončenia procesu: 12.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.02.2022
Ukončenie štádia: 10.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.02.2022
Ukončenie štádia: 11.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.02.2022
Ukončenie štádia: 28.03.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.03.2022
Ukončenie štádia: 09.04.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.04.2022
Ukončenie štádia: 12.05.2022