LPEU/2022/711 COM(2022)671 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)671
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/711

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)