LPEU/2022/683 *COM(2022)710 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o posilnenej politike interoperability vo verejnom sektore Prepojenie verejných služieb, podpora verejných politík a zabezpečenie prínosu pre verejnosť Smerom k „interoperabilnej Európe“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)710
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Predmetné oznámenie sa zaoberá interoperabilitou vo verejnom sektore v zmysle jej digitalizácie a technologických aspektov, preto sa vhodnejším javí byť určenie za gestora MIRRI SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/683

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2022
Ukončenie štádia: 18.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)