LPEU/2022/666 *COM(2022)641 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o dosahovaní cieľov na rok 2020 v oblasti energetickej efektívnosti za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)641
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Značná časť správy sa týka vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre energetickú hospodárnosť budov. Navrhujeme MDV SR ustanoviť za spolugestora predmetnej správy.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/666

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia: 19.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia: 19.12.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.12.2022
Ukončenie štádia: 21.12.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.12.2022
Ukončenie štádia: 22.12.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)