LPEU/2022/65 COM(2022)32 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1025/2012, pokiaľ ide o rozhodnutia európskych normalizačných organizácií týkajúce sa európskych noriem a európskych normalizač...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)32
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené MPK z dôvodu súladu s postupom v Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ podľa uznesenia vlády 627/2013.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/65
Dátum začiatku MPK: 02.05.2022
Dátum konca MPK: 06.05.2022
Dátum ukončenia procesu: 02.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.02.2022
Ukončenie štádia: 10.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.02.2022
Ukončenie štádia: 11.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.02.2022
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 07.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022