LPEU/2022/632 *COM(2022)480 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, o opatreniach týkajúcich sa dovozu, vývozu a tranzitu strelných zbraní, ich hlavných častí a streliva, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojen...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)480
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Návrh uvedeného nariadenia je spracovávaný formou „recast“, t. z. prepracovanému Nariadeniu 258/2012 bude vytvorený nový názov, ktorý by kládol väčší dôraz na cieľ nariadenia vo význame „prijatia opatrení týkajúcich sa dovozu, vývozu a tranzitu strelných zbraní, ich hlavných častí a streliva“. Prepracovaním Nariadenia 258/2012 nedôjde k zmene jeho základu, ktorý už je v podmienkach Slovenskej republiky zakomponovaný do platnej legislatívy: zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 144/2013 Z. z."), ktorého gestorom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ako „MH SR"). Právnym základom návrhu nariadenia je naďalej článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), ale s doplnením článku 33 ZFEÚ (o clách). Článok 207 ZFEÚ sa týka spoločnej obchodnej politiky EÚ. Právne predpisy prijímané v oblasti spoločnej obchodnej politiky EÚ patria do výlučnej právomoci EÚ. V článku 207 ZFEÚ sa uvádzajú opatrenia vymedzujúce rámec pre uskutočňovanie spoločnej obchodnej politiky, ktorá vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám colných sadzieb, uzavieraniu colných a obchodných dohôd týkajúcich sa obchodu s tovarom a so službami, k obchodným aspektom duševného vlastníctva, priamym zahraničným investíciám, zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu obchodu, napríklad v prípade dumpingu a subvencií. Okrem článku 207 ZFEÚ je právnym základom tohto návrhu aj článok 33 ZFEÚ, keďže sa v ňom riešia aspekty súvisiace s výmenou informácií a so spoluprácou medzi colnými orgánmi, colnými orgánmi a príslušnými povoľujúcimi orgánmi a medzi týmito orgánmi a Komisiou. Cieľom návrhu nariadenia je stanoviť harmonizované pravidlá pre vývozné povolenia a dosiahnutie zrušenia poplatkov. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z Nariadenia 258/2012, resp. zákona č. 144/2013 Z. z. disponuje MH SR v súčasnej dobe organizačnými útvarmi, ktoré realizujú výkon činností týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky EÚ. Ustanovenie § 47 ods. 3 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive priznáva MH SR kľúčové postavenie v rámci realizácie prepravy zbraní a streliva podnikateľom, ktoré môže byť povolené MV SR len ak „podnikateľ priloží k písomnej žiadosti na vydanie povolenia (okrem iného) úradne osvedčenú kópiu úradného povolenia podľa osobitného predpisu“, t. z. zákona č. 144/2013 Z. z. Povolenia MV SR na prepravu strelných zbraní a streliva sú podmienené vydaním platnej licencie kompetentných orgánov členských štátov, v prípade SR ide o MH SR. CZ PRES zaradilo návrh nariadenia na rokovania pracovnej skupiny CUWP (pracovná skupina pre colnú úniu), čím bol vyzdvihnutý aspekt významu spolupráce vnútroštátnych subjektov vydávajúcich licencie na dovoz, vývoz a tranzit strelných zbraní mimo colné územie EÚ, t. z. v prvom rade ide o rozvinutie úzkej spolupráce medzi MH SR a MF SR/Finančným riaditeľstvom SR. Návrh nariadenia sa týka pohybu strelných zbraní mimo územie EÚ, t. z. je zameraný na kontrolu a monitoring strelných zbraní (vo význame „nebezpečného tovaru“) súvisiacich so vstupom do colnej únie EÚ, resp. výstupom z colnej únie EÚ. Aspekt zabezpečovania ochrany obyvateľov EÚ by mal byť primárne zabezpečovanými vnútroštátnymi colnými orgánmi, nie útvarmi Policajného zboru. Na základe uvedených skutočností máme za to, že MH SR by malo naďalej zotrvať v pozícii gestora a koordinovať ďalšie činnosti týkajúce sa spolupráce s MF SR a MV SR, ktoré môžu zaujať pozíciu spolugestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/632
Dátum ukončenia procesu: 01.12.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 04.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.11.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 15.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia: 16.11.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 18.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022