LPEU/2022/631 COM(2022)541 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o čistení komunálnych odpadových vôd (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)541
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k danému materiálu pomôže zabezpečiť splnenie zákonnej lehoty podľa zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov, § 58 písmeno a) odsek 8 „Vláda alebo poverený člen vlády najneskôr štyri týždne po obdržaní návrhu právneho aktu a návrhu legislatívneho aktu predkladá výboru pre európske záležitosti predbežné stanovisko k tomuto návrhu“.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/631
Dátum začiatku MPK: 02.02.2023
Dátum konca MPK: 08.02.2023
Dátum ukončenia procesu: 29.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.01.2023
Ukončenie štádia: 20.01.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.01.2023
Ukončenie štádia: 02.02.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.02.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 29.03.2023