LPEU/2022/596 COM(2022)525 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa pre určité populácie a skupiny populácií rýb stanovujú na rok 2023 rybolovné možnosti uplatniteľné v Stredozemnom a Čiernom mori a ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2022/110, pokiaľ ide o stanovenie rybolovných možností na rok 2022 uplatniteľných v Stredozemnom a Čiernom mori

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)525
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/596
Dátum ukončenia procesu: 09.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 09.11.2022