LPEU/2022/590 COM(2022)526 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom roku zručností 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)526
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhujeme zmenu gestorstva na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR z dôvodu vecnej príslušnosti, predmetný dokument je prerokúvaný na pracovnej skupine v gescii MPSV SR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je spolugestorom pre vybrané oblasti.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/590
Dátum začiatku MPK: 24.11.2022
Dátum konca MPK: 07.12.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 27.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022