LPEU/2022/562 *COM(2022)489 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2009/148/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)489
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Návrh smernice predstavuje novelizáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci, ktorej gestorom je na základe uznesenia vlády SR č. 174 z 10. marca 2010 Ministerstvo zdravotníctva SR. Za gestora návrhu je potrebné určiť toto ministerstvo.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/562
Dátum začiatku MPK: 06.12.2022
Dátum konca MPK: 19.12.2022
Dátum ukončenia procesu: 25.04.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 03.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.10.2022
Ukončenie štádia: 03.10.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.10.2022
Ukončenie štádia: 03.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.10.2022
Ukončenie štádia: 10.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.10.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia: 20.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia: 25.04.2023