LPEU/2022/553 COM(2022)486 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)486
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/553

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)