LPEU/2022/537 *COM(2022)459 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh a zrušuje sa nariadenie Rady (ES) č. 2679/98

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)459
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Z hľadiska tvorby a distribúcie strategických rezerv je odôvodnené doplnenie SŠHR SR ako jedného zo spolugestorov.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/537
Dátum začiatku MPK: 14.06.2023
Dátum konca MPK: 27.06.2023
Dátum ukončenia procesu: 28.07.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.09.2022
Ukončenie štádia: 31.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.10.2022
Ukončenie štádia: 03.11.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.11.2022
Ukončenie štádia: 03.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.11.2022
Ukončenie štádia: 03.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.11.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2023
Ukončenie štádia: 28.06.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.06.2023
Ukončenie štádia: 28.07.2023