LPEU/2022/536 COM(2022)462 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa menia smernice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)462
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/536
Dátum začiatku MPK: 26.07.2023
Dátum konca MPK: 08.08.2023
Dátum ukončenia procesu: 25.08.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.09.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 26.07.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.07.2023
Ukončenie štádia: 09.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.08.2023
Ukončenie štádia: 16.08.2023