LPEU/2022/529 COM(2022)457 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuje spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu (Európsky akt o slobode médií) a mení smernica 2010/13/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)457
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Gestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/529
Dátum začiatku MPK: 10.11.2022
Dátum konca MPK: 24.11.2022
Dátum ukončenia procesu: 06.12.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.09.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022