LPEU/2022/505 COM(2022)441 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa prístupu k cenovo dostupnej vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)441
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MPSVR SR ako hlavný gestor predmetného LPEU/2022/505 žiada doplniť MZ SR ako spolugestora. Podľa § 19 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť. MZ SR zároveň spolupracovalo s MPSVR SR na vypracovaní Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike (Integrovaná sociálno-zdravotná starostlivosť), ktorá bola schválená vládou SR vo forme uznesenia č. 546 z 29. septembra 2021. Stratégia dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti (DSZS) vychádza z deklarácie riešenia sociálno-zdravotnej starostlivosti vo viacerých aktuálnych strategických dokumentoch v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, odporúčaní Európskej komisie a v neposlednom rade je deklarovaná aj Programovom vyhlásení vlády na roky 2021 – 2024. DSZS sa v rôznych formách poskytuje v oboch podsystémoch - sociálnom a zdravotnom, ale absentuje integrovaný model starostlivosti.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/505
Dátum ukončenia procesu: 07.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 16.09.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.09.2022
Ukončenie štádia: 16.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.09.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.09.2022
Ukončenie štádia: 29.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.11.2022
Ukončenie štádia: 07.11.2022