LPEU/2022/472 COM(2022)414 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie týkajúce sa dohovoru Rady Európy o umelej inteligencii, ľudských právach, demokracii a právnom štáte

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)414
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Žiadame o zmenu gestorstva z MS SR na MIRRI SR. Ako spolugestorov navrhujeme MS SR, prípadne aj MO SR a MV SR. Odôvodnenie: Uvedený návrh odporúčania je predmetom rokovania pracovnej skupiny Rady EÚ pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť (PS TIS). Na PS TIS 8. septembra 2022 bude návrh prezentovaný a PS TIS tiež uskutoční výmenu názorov k návrhu. Odporúčanie o poverení je pridružený procesný úkon k hlavnému medzinárodnému legislatívnemu procesu, ktorý vedie k prijatiu, t.j. Dohovoru Radou Európy, ktorého gestorom je MIRRI SR. Máme za to, že by sme v rámci dodržania konzistencie mali byť gestorom aj uvedeného odporúčania. Dohovor v súčasnom nultom znení navrhuje medzinárodnú úpravu ľudskoprávnych vzťahov, ochrany a dodržania demokracie a právneho štátu pri dizajne, vývoji a aplikácii umelej inteligencie s výnimkou národnej obrany. Duch Dohovoru je zameraný na ochranu ľudských práv, demokracie a právneho štátu európskych krajín, vrátane krajín EU (46 členov Rady Európy). Duch Nariadenia o umelej inteligencii je zameraný na zabezpečenie právnej istoty na jednotnom európskom trhu s výnimkou národnej bezpečnosti.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/472
Dátum ukončenia procesu: 02.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.08.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.09.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 08.09.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 08.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 02.11.2022