LPEU/2022/453 COM(2022)327 Návrh NARIADENIE RADY o uplatňovaní článkov 93, 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie štátnej pomoci v odvetví železničnej, vnútrozemskej vodnej a multimodálnej dopravy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)327
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Gestor: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu súladu s postupom v Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ podľa uznesenia vlády č. 627/2013.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/453
Dátum začiatku MPK: 23.08.2022
Dátum konca MPK: 30.08.2022
Dátum ukončenia procesu: 31.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 28.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 23.08.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022