LPEU/2022/445 COM(2022)357 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o rámci monitorovania pre 8. environmentálny akčný program: meranie pokroku pri dosahovní priorit...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)357
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: S ohľadom na sledované indikátory, navrhujeme ako spolugestorov: ŠÚSR MF SR MH SR MPRV SR MDV SR MŠVVaŠ SR MPSVaR SR MIRRI SR
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/445
Dátum ukončenia procesu: 07.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.07.2022
Ukončenie štádia: 28.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 29.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia: 29.07.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia: 01.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022