LPEU/2022/444 COM(2022)364 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Prvá správa o uplatňovaní a fungovaní smernice (EÚ) 2016/680 o ochrane údajov v oblasti presadzovania práva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)364
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Úrad nie je kompetentný zastupovať záujmy Slovenskej republiky. Úrad sa k návrhom právnych aktov Európskej komisie, ak o to požiada Európska komisia, čo v prípade prvej správy o uplatňovaní a fungovaní smernice 2016/680 urobila, vyjadruje prostredníctvom koordinačného orgánu - Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB), ktorý v predmetnej veci vydal spoločné stanovisko, na ktorého príprave sa Úrad aktívne podieľal: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-12/edpb_contribution_led_review_en.pdf . Nie je preto vhodné a ani účelné, aby sa zúčastňoval prípravy pozície SR k tomuto návrhu, kde exekutíva členského štátu, sa môže rozhodnúť či bude odporúčania EDPB nasledovať alebo nebude. Úrad v tomto prípade nemôže vystupovať nezávisle, pretože svoje stanovisko už má pripravené na úrovni EDPB a ním sa musí riadiť. Výsledkom pridelenia spolu/gestorstva je príprava návrhu spoločného stanoviska SR, ktoré má čisto politický charakter. Jeho výsledkom je teda stanovisko členského štátu, ktorého hlasom Úrad nie je, nakoľko tento musí konať nezávisle a výlučne v súlade so stanoviskom EDPB.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/444

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia: 05.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.09.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 08.09.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 08.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)