LPEU/2022/435 *COM(2022)343 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií zriadenom na základe Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o dohode o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií architektov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)343
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MDV SR nesúhlasí s gestorstvom uvedeného materiálu z dôvodu, že právny základ návrhu rozhodnutia nespadá do pôsobnosti MDV SR a samotná diskusia k návrhu rozhodnutia prebieha vo výbore pre obchodnú politiku, ktorý je v gescii MH SR. Preto navrhujeme MH SR ako gestora a MDV SR a MŠVVŠ SR ako spolugestora predmetného materiálu.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/435
Dátum ukončenia procesu: 01.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 19.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.07.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 21.07.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.07.2022
Ukončenie štádia: 22.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.07.2022
Ukončenie štádia: 22.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.07.2022
Ukončenie štádia: 25.07.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.07.2022
Ukončenie štádia: 26.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.07.2022
Ukončenie štádia: 26.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.07.2022
Ukončenie štádia: 01.08.2022