LPEU/2022/420 COM(2022)339 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 805/2004, pokiaľ ide o použitie regulačného postupu s kontrolou s cieľom prispôsobiť ho článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)339
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/420

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.07.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.07.2022
Ukončenie štádia: 12.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)