LPEU/2022/413 *JOIN(2022)11 Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2022)11
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
NBS (Národná banka Slovenska)
SIS (Slovenská informačná služba)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Spolugestorstvo je potrebné rozšíriť o orgán, ktorý vykonáva právomoci vo vzťahu k blokovaniu vysielania - Národný Bezpečnostný Úrad podľa ustanovenia § 27b zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetné ustanovenie upravuje tzv. „škodlivý obsah“, ktorý zahŕňa aj šírenie závažných dezinformácií a iné formy hybridných hrozieb. Spolugestorstvo MZ SR a ÚJD SR sa javí ako nadbytočné s ohľadom na obsah právnej úpravy návrhu nariadenia (EÚ).
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/413
Dátum ukončenia procesu: 11.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.07.2022
Ukončenie štádia: 11.07.2022