LPEU/2022/377 COM(2022)313 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu stanovujú osobitné a dočasné opatrenia týkajúce sa vodičských dokladov vydaných Ukrajinou v súlade s jej právnymi...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)313
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MV SR nesúhlasí s určením za gestora návrhu a navrhuje, aby za gestora návrhu bolo určené MDV SR a za spolugestora MV SR. Právnym základom návrhu je článok 91 ods. 1 písm. c) ZFEÚ podľa ktorého sa zavádzajú opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy. Uvedený návrh je zaradený na rokovanie pracovnej skupiny pre pozemnú dopravu, na ktorej rokovaniach sa zúčastňujú zástupcovia MDV SR. Návrhom sa stanovujú dočasné opatrenia na vodičské doklady vydané Ukrajinou osobám so štatútom dočasnej ochrany. Vodičskými dokladmi na účely návrhu nariadenia sú vodičské preukazy vydané Ukrajinou a osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané Ukrajinou, pričom osvedčenia o odbornej spôsobilosti v rámci SR patria do pôsobnosti MDV SR a z nášho pohľadu táto problematika obsahovo predstavuje obsahovo významnejšiu časť návrhu nariadenia a tiež z hľadiska dopadu na samotnú aplikačnú prax v SR predpokladáme významnejší dopad na MDV SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/377
Dátum ukončenia procesu: 22.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.06.2022
Ukončenie štádia: 24.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.06.2022
Ukončenie štádia: 28.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.06.2022
Ukončenie štádia: 01.07.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.07.2022
Ukončenie štádia: 04.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.07.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.07.2022
Ukončenie štádia: 22.07.2022