LPEU/2022/344 COM(2022)275 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2022/109, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade ryb...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)275
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/344
Dátum ukončenia procesu: 21.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 08.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.06.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 21.06.2022