LPEU/2022/30 COM(2022)21 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)21
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/30

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: 21.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: 26.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)