LPEU/2022/277 COM(2022)230 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Plán REPowerEU

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)230
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/277
Dátum ukončenia procesu: 06.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 26.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.05.2022
Ukončenie štádia: 30.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.05.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022