LPEU/2022/259 COM(2022)209 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí a boja proti nemu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)209
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Úrad nie je kompetentný zastupovať záujmy Slovenskej republiky. Úrad sa k návrhom právnych aktov Európskej komisie, ak o to požiada Európska komisia, čo v prípade návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí a boja proti nemu urobila, vyjadruje prostredníctvom koordinačného orgánu - Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB), ktorý v predmetnej veci vydal spoločné stanovisko, na ktorého príprave sa Úrad aktívne podieľa. Nie je preto vhodné a ani účelné, aby sa zúčastňoval prípravy pozície SR k tomuto návrhu, kde exekutíva členského štátu, sa môže rozhodnúť či bude odporúčania EDPB nasledovať alebo nebude. Úrad v tomto prípade nemôže vystupovať nezávisle, pretože svoje stanovisko už má pripravené na úrovni EDPB a ním sa musí riadiť. Výsledkom pridelenia spolu/gestorstva je príprava návrhu spoločného stanoviska SR k návrhu nariadenia, ktoré má čisto politický charakter. Jeho výsledkom je teda stanovisko členského štátu, ktorého hlasom Úrad nie je, nakoľko tento musí konať nezávisle a výlučne v súlade so stanoviskom EDPB. Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje vždy nezávisle ale zároveň konzistentne spolu s ostatnými dozornými orgánmi členských štátov. Je dozorným orgánom a plní úlohy a vykonáva právomoci, ktoré sú mu zverené najmä podľa GDPR a zákona 18/2018 Z. z. Z uvedeného je zrejmé, že úrad nepatrí do sústavy ústredných orgánov štátnej správy, ale medzi regulačné a dozorné orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Preto medzi úlohami a právomocami úradu nie je podieľanie sa na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov, ale len vykonávanie dozoru v tejto oblasti.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/259
Dátum začiatku MPK: 22.11.2022
Dátum konca MPK: 05.12.2022
Dátum ukončenia procesu: 22.02.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 20.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.07.2022
Ukončenie štádia: 21.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.07.2022
Ukončenie štádia: 26.07.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.07.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia: 22.02.2023