LPEU/2022/258 *COM(2022)204 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o zmluvy o finančných službách uzavreté na diaľku, a ktorou sa zrušuje smernica 2002/65/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)204
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MH SR nie je príslušným orgánom vo veciach ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb, čo výslovne ustanovuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/258
Dátum začiatku MPK: 31.05.2022
Dátum konca MPK: 13.06.2022
Dátum ukončenia procesu: 22.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 16.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.05.2022
Ukončenie štádia: 16.05.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.05.2022
Ukončenie štádia: 17.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.05.2022
Ukončenie štádia: 19.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.06.2022
Ukončenie štádia: 15.06.2022