LPEU/2022/251 *COM(2022)199 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise Dohody o dobrovoľnom partnerstve medzi Európskou úniou a Guyanskou kooperatívnou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie, v mene Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)199
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MF SR nie je príslušným orgánom štátnej správy v zmysle zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Určenie MF SR ako spolugestora je nadbytočné. Takisto v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 889 z 25. októbra 2006 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam európskych spoločenstiev bolo gestorstvo k nariadeniu Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva určené výlučne Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/251
Dátum ukončenia procesu: 07.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.05.2022
Ukončenie štádia: 11.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.05.2022
Ukončenie štádia: 11.05.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.05.2022
Ukončenie štádia: 18.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.05.2022
Ukončenie štádia: 19.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 23.05.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022