LPEU/2022/202 COM(2022)150 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 517/2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)150
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov, § 58 písmeno a) odsek 8.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/202
Dátum začiatku MPK: 15.03.2023
Dátum konca MPK: 21.03.2023
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 04.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.05.2022
Ukončenie štádia: 09.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.05.2022
Ukončenie štádia: 15.03.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia: 22.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.03.2023
Ukončenie štádia: 20.04.2023