LPEU/2022/186 COM(2022)140 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Udržateľné výrobky ako štandard

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)140
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/186
Dátum ukončenia procesu: 06.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.03.2022
Ukončenie štádia: 06.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia: 08.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.04.2022
Ukončenie štádia: 06.10.2022