LPEU/2022/168 COM(2022)133 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zaistenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)133
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/168
Dátum začiatku MPK: 19.05.2022
Dátum konca MPK: 01.06.2022
Dátum ukončenia procesu: 07.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.03.2022
Ukončenie štádia: 28.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.03.2022
Ukončenie štádia: 29.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.03.2022
Ukončenie štádia: 19.05.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022