LPEU/2022/157 COM(2022)111 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov, pokiaľ ide o zmeny príloh III a IV k dohode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)111
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/157
Dátum ukončenia procesu: 29.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.03.2022
Ukončenie štádia: 18.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.03.2022
Ukončenie štádia: 22.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia: 29.07.2022