LPEU/2022/139 *COM(2022)87 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení nevyhnutnosti a primeranosti harmonizácie informácií zahrnutých v registroch nehnuteľností a o posúdení potreby vzájomného prepojenia týchto registrov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)87
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Problematika, ktorá je predmetom správy Komisie síce súvisí s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ale prostriedkami a formou týkajúcou sa katastra nehnuteľností. V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Tento orgán by mal byť určený ako gestorský.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/139

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.03.2022
Ukončenie štádia: 09.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.03.2022
Ukončenie štádia: 10.03.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.03.2022
Ukončenie štádia: 11.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.03.2022
Ukončenie štádia: 14.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)